Avís legal

Dades del Responsable

– Identitat del Responsable: Francesc Lladó Riba
– NIF/CIF: 77104803V
– Direcció:  c/ Dr. Pujadas 76, 5è 4a
– Correu electrònic: f.lladoriba@gmail.com

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als terminis i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Francesc Lladó Riba, d’ara endavant el TITULAR, com a responsable d’aquesta web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines del web, integrants del lloc web del Titular inclosos els continguts posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, francescllado.cat (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment del portal francescllado.cat.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir la Política de Privacitat

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb el Titular. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

Amb la utilització del web, francescllado.cat, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets del Titular o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (francescllado .cat) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són totalment fiables i que, per tant el Titular no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari al Titular poden ser emmagatzemades a bases de dades automatitzades o no. La titularitat correspon en exclusiva al Titular, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades.

La comunicació entre els usuaris i el Titular utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del Titular. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Titular.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància al Titular indicant:

Enllaços externs

Les pàgines del web francescllado.cat, proporcionen enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

L’únic propòsit dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

El Titular no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per l’accés a aquests enllaços.

Exclusió de garanties i responsabilitats

El prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general, les relacions entre el Titular amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i al tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Contacte

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal francescllado.cat, si us plau dirigiu-vos a f.lladoriba@gmail.com.

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 4 setembre 2019.